NONSTOP
Otevírací doba
+420 727 893 520
Tel. číslo
info@formatujeme.cz
email

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Zhotovitel

Ing. Lenka Kempová, Ph.D., Úpadní 762/12, 712 00 Ostrava, webové stránky: www.formatujeme.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., bankovní spojení: Equa bank, a.s., číslo účtu: 1031228491/6100, IČ: 07167661.

1.2. Klient

Zájemce o úpravu písemné práce, jehož iniciály jsou uvedeny v objednávkovém formuláři/objednávce.

1.3. Objednávkový formulář/objednávka

Vyplněný objednávkový formulář/objednávka obsahuje kontaktní údaje klienta (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu), název vysoké školy a fakulty, potřebné dokumenty (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi), variantu délky zhotovení úpravy písemné práce, volbu služeb nebo upřesnění požadavků na úpravu písemné práce a souhlas s těmito obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

1.4. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem.

1.5. Úprava písemné práce

Úpravou písemné práce se zde rozumí formátování písemné práce, případně využití dalších služeb, jako je jazyková, stylistická a typografická korektura, korektura citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov, zpracování prezentace k obhajobě, zpracování proslovu k prezentaci, zpracování teze k obhajobě, zpracování zpětné vazby k práci, tvorba tabulek a grafů, kontrola naformátované práce, další individuální služby, tisk a vazba práce, kontrola plagiátů nebo převod práce do formátu PDF.

1.6. Směrnice

Směrnicí se zde rozumí písemné požadavky konkrétní instituce na formát písemné práce, její rozsah a další úpravy týkající se její formy (nikoli však obsahu).

1.7. Strana

Stranou se zde rozumí skutečná (fyzická) tisková stránka. 

1.8. Normostrana

Normostranou se rozumí standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Tento rozsah je v délce 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

2. Smluvní vztah

2.1. Smluvní vztah vzniká mezi klientem, který v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli objednávku, a zhotovitelem, který je uveden v článku 1. těchto obchodních podmínek.

3. Předmět smluvního vztahu

3.1. Předmětem smluvního vztahu je úprava písemné práce (bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, absolventské práce a jiné písemné práce) – formátování dle dodané směrnice za úplatu, případně další služby, jako je jazyková, stylistická a typografická korektura, korektura citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov, zpracování prezentace k obhajobě, zpracování proslovu k prezentaci, zpracování teze k obhajobě, zpracování zpětné vazby k práci, tvorba tabulek a grafů, kontrola naformátované práce, další individuální služby, tisk a vazba práce.

4. Způsob objednání

4.1. Klient si úpravu písemné práce objednává přímo přes webové stránky www.formatujeme.cz.

4.2. Objednávkový formulář úpravy písemné práce se objeví kliknutím na tlačítko „objednávka“ a zahrnuje stažení potřebných dokumentů (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi) přímo do webového rozhraní aplikace. Zde klient zároveň vyplní název vysoké školy a fakulty, dále kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu), variantu délky zhotovení formátování, případně si vybere další služby nebo upřesní požadavky na úpravu písemné práce, vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů a objednávku odešle kliknutím na tlačítko „objednat“.

4.3. Po odeslání objednávky klientem bude na jim uvedenou emailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky (rekapitulace objednané služby). Následně bude klientovi zaslána cenová kalkulace k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta se začne na písemné práci dle objednávky pracovat, a od tohoto okamžiku se začíná počítat i vybraný termín zhotovení.

4.4. Na tomto základě vzniká smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné smlouvy. Klient je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.formatujeme.cz.

4.5. Současně při odeslání objednávky klient souhlasí s uchováním osobních údajů pro účely plnění objednané úpravy písemné práce.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zhotovitel se zavazuje dodat upravenou písemnou práci do 7 (sedmi) dnů (při výběru služby Standard), do 4 (čtyř) dnů (při výběru služby Smart), do 2 (dvou) dnů (při výběru služby Express) a do 24 hodin (při výběru služby „Hoří“) od okamžiku odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta.

5.2. Klient bude o dokončení úpravy písemné práce informován emailem a upravená písemná práce (ve formátu .doc a současně ve formátu .pdf) mu bude zaslána na uvedený email.

5.3. Cena úpravy písemné práce (formátování, jazyková, stylistická a typografická korektura, korektura citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov, zpracování prezentace k obhajobě, zpracování proslovu k prezentaci, zpracování teze k obhajobě, zpracování zpětné vazby k práci, tvorba tabulek a grafů, kontrola naformátované práce, další individuální služby, tisk a vazba práce) je smluvní a vychází z cen zveřejněných na internetových stránkách zhotovitele.

5.4. Pokud gramatická, stylistická a typografická korektura obsahuje více než 1 500 oprav, je účtován navíc příplatek ve výši 25 % z odsouhlasené odměny za danou konkrétní korekturu.

5.5 Objednávkou přes webové rozhraní aplikace www.formatujeme.cz vyjadřuje klient souhlas se stanovenými cenami uvedenými v ceníku na internetových stránkách zhotovitele.

5.6. Hotová upravená písemná práce bude klientovi zaslána ve smluveném termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli její přijetí. Okamžikem potvrzení přijetí hotové upravené písemné práce klientem se považuje upravená písemná práce za dokončenou a předanou.

5.7. Úhrada proběhne bankovním převodem na základě vystavené faktury zhotovitelem po dodání a potvrzení přijetí upravené práce klientem.

6. Záruka a reklamační řád

6.1. Zhotovitel poskytuje bezplatnou záruku na dodanou práci v délce trvání 3 (tří) dnů ode dne přijetí upravené písemné práce, kdy může klient uplatnit jakékoli úpravy, opravy či připomínky související s úpravou, avšak původní rozsah práce nesmí být překročen těmito úpravami o více než 2 (dvě) normostrany, jinak se jedná o vícepráce a tyto budou fakturovány navíc.

6.2. Klient je povinen poskytovat zhotoviteli při úpravě písemné práce potřebnou součinnost. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých povinností, bylo-li zapříčiněno prodlením na straně klienta.

6.3. Záruku na dodanou upravenou písemnou práci je klient povinen uplatnit neprodleně poté, kdy se o vadě dozvěděl.

6.4. Pokud zhotovitel uzná oprávněnost záruky, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s klientem.

6.5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout reklamaci z důvodů, které byly způsobeny neodborným zásahem klienta po předání dokončené upravené písemné práce.

7. Storno objednávky

7.1. Každá odeslaná objednávka se považuje za závaznou.

7.2. Klient má však vždy právo na storno objednávky a to i bez udání důvodu.

7.3. V případě, že již byly prokazatelně započaty práce, které klient objednal, je povinen zaplatit storno poplatek ve výši 30 % z celkové ceny objednávky.

7.4. Pokud již byla práce dokončena, nemá objednatel právo na zrušení takové objednávky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Těmito obchodními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem vzniklý na základě závazné objednávky dle těchto obchodních podmínek.

8.2. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytuje tyto údaje třetí straně. Osobní údaje jsou používány pouze pro komunikaci s klientem a pro účely plnění objednané úpravy písemné práce. Klient může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze.

8.4. Klient nese plnou odpovědnost za obsah dodané písemné práce i přiložených směrnic, zhotovitel se naopak zavazuje, že žádným způsobem při úpravě písemné práce nezasáhne do její obsahové části, pokud se nebude jednat dle objednávky o jazykovou, stylistickou a typografickou korekturu, korekturu citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korekturu bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

8.5. Práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za závěrečné hodnocení písemné práce institucí, které je písemná práce předložena k hodnocení.

8.6. Dnem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí všech sedm dní v týdnu.

8.7. Zhotovitel si vyhrazuje právo zamítnout objednávku v případě, že text poskytnutý k formátování, korektuře a úpravě nebo požadavky na formátování, korekturu a úpravu jsou nekompletní nebo neodpovídají povaze standardního zpracování textů.

8.8. Zhotovitel si vyhrazuje právo zamítnout objednávku v případě, že u něho bude naplněna „časová kapacita“ a nemohl by tak dodržet termín zhotovení formátování, případně dalších služeb.

8.9. V případě, že i po odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta nejsou zaslány směrnice, začátek úpravy písemné práce začíná až od té chvíle, kdy jsou kompletně odevzdány všechny potřebné náležitosti k její úpravě.

8.10. Klient i zhotovitel prohlašují, že na tyto obchodní podmínky přistoupili na základě svobodného projevu vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

8.11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2019.

V Ostravě dne 1. 7. 2019

© Copyright 2021 Formátujeme.CZ. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledat